അല്ലാഹു

`ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്‌'-ഒരു ദൈവവുമില്ല  അല്ലാഹു അല്ലാതെ' എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്‌ ഇസ്‌ലാമിന്‍െറ മാറ്റമില്ലാത്ത അടിസ്‌ഥാനം. മനുഷ്യാരംഭം മുതല്‍ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മനു ഷ്യരോട്‌ ഉത്‌ബോധനം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ വചനമാണത്‌. എല്ലാ വേദഗ്രന്‌ഥങ്ങളും ആ മഹാതത്വം, ആ അനശ്വരസത്യം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എത്ര മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും കൈകടത്തലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൗരാണിക വേദങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാല്‍, ഈ സത്യം ഇന്നും വ്യക്‌തമാ യി മനസ്സിലാക്കാം.
`ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്‌', ``ഒരു ദൈവവുമില്ല അല്ലാഹു അല്ലാ തെ'' എന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ രണ്ട്‌ കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌. ഒന്ന്‌, അത്‌ മനുഷ്യര്‍ ആരാധിച്ചു പോരുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും പാടെ നിഷേ ധിക്കുന്നു. രണ്ട്‌, അല്ലാഹു മാത്രമാണ്‌ ദൈവം എന്ന്‌ സ്‌ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധന അര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എന്തോ, അതാണ്‌ ദൈവം എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ. ആരാധനയുടെ മജ്‌ജ പ്രാര്‍ഥനയാണ്‌, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രാര്‍ഥന തന്നെയാണ്‌ ആരാധന എന്നും പറയാം. പ്രാര്‍ഥിക്കപ്പെടുവാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുവാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവനായി ആരുമില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലാഹു അല്ലാതെ. മുഴുവന്‍ പ്രപഞ്ചത്തി ന്‍െറയും സ്രഷ്‌ടാവും പരിപാലകനുമായ സമാരാധ്യനായ ദൈവ ത്തെ കുറിക്കുന്ന അറബിപദമാണ്‌ `അല്ലാഹു'.
`അല്ലാഹു' എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അത്‌ മുസ്‌ലിംകള്‍ എന്നു പറയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്‍െറ ഒരു കുലദൈവമാണെന്ന്‌ പലരും തെറ്റുധരിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. അമുസ്‌ലിംകള്‍ മാ ത്രമല്ല, മുസ്‌ലിംകളാണെന്നവകാശപ്പെടുന്നവരിലും ഒരു വലിയ വിഭാഗം അങ്ങിനെ ധരിച്ചുവശായിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്നപ്പുറമുള്ളതിനെയും ശൂന്യതയില്‍നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ നിലനില്‍പ്‌ നല്‍കി പരിപാലിച്ച്‌ അനുക്രമം വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന, സര്‍വ്വശക്‌തനും സര്‍വ്വജ്‌ഞനുമായ സ്രഷ്‌ടാവായ പ്രപഞ്ചകര്‍ത്താവാണ്‌ അല്ലാഹു. മുസ്‌ലിംകളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും കൃസ്‌ത്യാനികളുടെയും മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗ ങ്ങളുടെയും കറുത്തവരുടെയും വെളുത്തവരുടെയും പാശ്‌ചാ ത്യരുടെയും പൗരസ്‌ത്യരുടെയും സകലചരാചരങ്ങളുടെയും എല്ലാം സ്രഷ്‌ടാവും പരിപാലകനുമാണ്‌ അല്ലാഹു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷക്കാരുടെയോ ദേശക്കാരുടെയോ വര്‍ഗക്കാരുടെയോ സ്വന്തമല്ല; എല്ലാവരുടെയും യഥാര്‍ഥ ദൈവം അവന്‍ മാത്രമാണ്‌!
എല്ലാ മനുഷ്യമനസുകളില്‍നിന്നും എല്ലാ സൃഷ്‌ടികളില്‍നിന്നും പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാര്‍ഥനകള്‍ അവങ്കലേക്കാണ്‌ ഉയരുന്നത്‌. `ദൈവമേ', `ഓ ഗോഡ്‌', `ഈശ്വരാ' എന്നെല്ലാം മനു ഷ്യന്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ഏതു വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവനായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ സ്രഷ്‌ടാവായ, പ്രപഞ്ചകര്‍ത്താവായ അല്ലാഹുവിനെയാണ്‌! ഏതു പേരില്‍ വിളിച്ചാലും മനുഷ്യനില്‍നിന്ന്‌ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാര്‍ഥന, അവരുടെ സ്രഷ്‌ടാവനിനോടുള്ളതാണ്‌. മറ്റുള്ള ക്രിത്രിമ ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യര്‍ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി, പ്രാര്‍ഥിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ വാഞ്‌ഛയെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും സത്യവിരുദ്ധവു മായ ഈ പോക്കിന്‌, മനുഷ്യരുടെ യഥാര്‍ഥ ശത്രുവായ പിശാച്‌ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. അത്തരം ആരാധകളും പ്രാര്‍ഥനകളും ഫലസി ദ്ധിയുള്ളതും നല്ലതുമാണ്‌ എന്ന പ്രതീതി മനുഷ്യമനസ്സിലുണ്ടാക്കാന്‍ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച്‌ പിശാച്‌ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
``ആരാധ്യനായിട്ട്‌ ആരുമില്ല അല്ലാഹുവല്ലാതെ'' എന്ന ലളി തമായ ഇസ്‌ലാമിന്‍െറ പ്രതിജ്‌ഞാവാക്യം യഥാര്‍ഥ മനുഷ്യപ്രകൃ തിക്ക്‌ യോജിച്ചതാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായി ബഹുദൈവാരാധനയില്‍ മുഴുകിയവര്‍ക്ക്‌ അത്‌ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധിയും വിജ്‌ഞാനവുമെല്ലാം ബഹുദൈവാരാ ധനയെ ന്യായീകരിക്കുവാനും സ്‌ഥാപിക്കുവാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ, പ്രപഞ്ച സ്രഷ്‌ടാവും സംരക്ഷകനുമായ സാക്ഷാല്‍ ദൈവം മാത്രമാണ്‌ എന്ന സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ അവരുടെ ബുദ്ധിയും വിജ്‌ഞാനവുമൊന്നും സഹായകമാകുന്നില്ല. ലൗകികവിഷയങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൈകാര്യംചെയ്യുന്നവര്‍ ആരാധനയുടെ വിഷയം വരുമ്പോള്‍ അന്ധമായ അനുകരണത്തിന്‍െറയും പാരമ്പര്യത്തിന്‍െയും മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിക്കും വിവേകത്തിനും ആ രംഗത്ത്‌ സ്‌ഥാനമില്ല എന്ന നിലപാടാണ്‌ അധികമാളുകളും കൈക്കൊള്ളുന്നത്‌.

``ആരാധ്യനായിട്ട്‌ ആരുമില്ല അല്ലാഹുവല്ലാതെ'' എന്ന ലളി തമായ ഇസ്‌ലാമിന്‍െറ പ്രതിജ്‌ഞാവാക്യം യഥാര്‍ഥ മനുഷ്യപ്രകൃ തിക്ക്‌ യോജിച്ചതാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായി ബഹുദൈവാരാധനയില്‍ മുഴുകിയവര്‍ക്ക്‌ അത്‌ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധിയും വിജ്‌ഞാനവുമെല്ലാം ബഹുദൈവാരാ ധനയെ ന്യായീകരിക്കുവാനും സ്‌ഥാപിക്കുവാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ, പ്രപഞ്ച സ്രഷ്‌ടാവും സംരക്ഷകനുമായ സാക്ഷാല്‍ ദൈവം മാത്രമാണ്‌ എന്ന സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ അവരുടെ ബുദ്ധിയും വിജ്‌ഞാനവുമൊന്നും സഹായകമാകുന്നില്ല. ലൗകികവിഷയങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൈകാര്യംചെയ്യുന്നവര്‍ ആരാധനയുടെ വിഷയം വരുമ്പോള്‍ അന്ധമായ അനുകരണത്തിന്‍െറയും പാരമ്പര്യത്തിന്‍െയും മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിക്കും വിവേകത്തിനും ആ രംഗത്ത്‌ സ്‌ഥാനമില്ല എന്ന നിലപാടാണ്‌ അധികമാളുകളും കൈക്കൊള്ളുന്നത്‌.