മിഥ്യാ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍

അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യ രും പിശാചുക്കളും അല്ലാഹുവില്‍ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റാ യ സങ്കല്‍പങ്ങളെയും തിരുത്തുകയും, അവന്‍െറ ഗുണവിശേഷ ങ്ങളെ സുവ്യക്‌തമായി വിവരിക്കുകയും, മനുഷ്യര്‍ ആരോപിക്കു ന്ന എല്ലാ പോരായ്‌മകളില്‍നിന്നും അവനെ പരിശുദ്ധനാക്കുക യും ചെയ്യുന്നു.
അല്ലാഹുവിന്‍െറ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ അവന്‍ തന്നെ പരി ചയപ്പെടുത്തിത്തരുന്നത്‌ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുകയെന്നല്ലാതെ മനു ഷ്യഭാവനക്കും അഭീഷ്‌ടത്തിനും അനുസരിച്ച സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവിടെ സ്‌ഥാനമില്ല. മനുഷ്യര്‍ ചിലപ്പോള്‍ ദൈവത്തെ മനുഷ്യ നോളം താഴ്‌ത്തുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോളം ഉയര്‍ ത്തുന്നു. മനുഷ്യന്‍െറ പോരായ്‌മകളും കഴിവുകേടുകളും ഗുണ ങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്‌ ആരോപിച്ച്‌ സ്രഷ്‌ടാവിന്‍െറ നിസ്‌തുലമായ പദവിയെ കളങ്കപ്പെടുത്താന്‍ ഒരുമ്പെടുന്നു. സ്വാ ധീനത്തിന്‌ വിധേയനാകുന്ന, സാധാരണക്കാര്‍ക്ക്‌ നേരിട്ട്‌ ബന്‌ധം സ്‌ഥാപിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു നിലപാടുകാരനായി അല്ലാഹുവിനെ സങ്കല്‍പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്‌ ദൈവസാമീപ്യം നേടിയവരെന്ന്‌ തങ്ങ ള്‍ അനുമാനിക്കുന്ന പുണ്യവാളന്മാരെ ദൈവത്തിങ്കല്‍ ശുപാര്‍ശകരായി അവരോധിച്ചു അവര്‍ മുഖേന ദൈവസാമീപ്യത്തിന്‌ ശ്രമിക്കുന്നു.
അതുപോലെ സൃഷ്‌ടികള്‍ക്ക്‌ സ്രഷ്‌ടാവിന്‍െറ കഴിവുകള്‍ സങ്കല്‍പിച്ച്‌ അവരെ വിളിച്ച്‌ പ്രാര്‍ഥിക്കുവാനും അവരെ ആരാധി ക്കുവാനും ഒരുമ്പെടുന്നു! മനുഷ്യരെപ്പോലെ സന്താനങ്ങളുള്ള വനാണെന്ന്‌ സങ്കല്‍പിച്ച്‌ ആ `സന്താന'ങ്ങളുടെ തൃപ്‌തി നേടി അല്ലാഹുവിനോടടുക്കുവാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.
സൃഷ്‌ടികളില്‍ നിന്ന്‌ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്‌തനായ സ്രഷ്‌ടാവിന്‍െറ നിസ്‌തുലസത്തയെ എല്ലാ സൃഷ്‌ടികളിലും ലയി ച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു ശക്‌തിയായോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും മനു ഷ്യരില്‍ ഇടയ്‌ക്ക്‌ അവതരിക്കുന്ന ഒന്നായോ സങ്കല്‍പിക്കുന്നവരു ണ്ട്‌. സ്രഷ്‌ടാവും സൃഷ്‌ടിയും രണ്ടല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തു ന്ന അദൈ്വത വിശ്വാസികളാണവര്‍. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റാ യ സങ്കല്‍പങ്ങളെയും ധാരണകളെയും തിരുത്തുകയും അല്ലാഹുവിനെ പരിശുദ്ധമായ നിലയില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവ ന്‍െറ ഗുണങ്ങളെയും കഴിവുകളെയും ദൃഷ്‌ടാന്തങ്ങളെയും വേ ണ്ടവിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആ നും, അതിന്‍െറ വ്യാഖ്യാനമായ പ്രവാചകന്‍െറ വചനങ്ങളുമാണ്‌ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്‌ധിച്ച യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ നമുക്കുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍.